17/03/2023

Ngày 15/3/2023, Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ làm Trưởng đoàn đã xuống làm việc với Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về kết quả thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở tại Đảng ủy Cục. Thành phần Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương gồm các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các Vụ: Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ V, Vụ Cơ sở đảng, đảng viên và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng tham dự và làm việc với Đảng ủy Cục còn có đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Thành phần tham dự về phía Đảng ủy Cục gồm đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư phụ trách, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Cục; cán bộ chuyên trách Đảng ủy Cục và các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng ủy: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Bí thư Chi bộ: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

Thay mặt Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở tại Đảng ủy Cục. Theo đó, Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam là Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở (tại Quyết định số 200-QĐ/ĐUK, ngày 21/3/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương), có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục Hàng hải Việt Nam, xây dựng Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tổng số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam là 39 tổ chức đảng gồm: 06 Đảng bộ cơ sở; 19 Chi bộ cơ sở; 14 Chi bộ trực thuộc. Số lượng đảng viên: 936, trong đó, đảng viên chính thức: 884, đảng viên dự bị: 52.

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Quyết định số 200-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối về việc giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã mang lại những kết quả tích cực: (i) Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Cục (Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục) ngày được kiện toàn, bảo đảm số lượng và chất lượng nên công tác tham mưu cấp uỷ được toàn diện, kịp thời và hiệu quả hơn; (ii) Đảng ủy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc sau khi sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức của cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, trong đó đã lập 04 chi bộ cơ sở trên cơ sở sáp nhập các chi bộ, giải thể 01 chi bộ và thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên theo quy định; (iii) Công tác lập, quản lý và lưu trữ, cập nhật bổ sung hồ sơ đảng viên; công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên (định kỳ, không theo định kỳ); công tác kết nạp đảng viên, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Từ năm 2016 đến nay, trong toàn Đảng bộ Cục đã kết nạp 321 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 323 đồng chí, đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 09 đồng chí và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí; thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho 376 đồng chí, trong đó, giới thiệu chuyển sinh hoạt đi cho 228 đồng chí, giới thiệu chuyển sinh hoạt đến cho 83 đồng chí và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng nội bộ cho 65 đồng chí; (iv) Duy trì và thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, họp ba tháng một lần, họp đột xuất khi cần, do Ban Thường vụ triệu tập; Ban Thường vụ họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Thời gian hội nghị Ban Chấp hành không quá một (01) ngày, hội nghị Ban Thường vụ không quá 1/2 ngày (không kể hội nghị tổng kết công tác, kiểm điểm cuối năm hoặc hội nghị có nhiều nội dung quan trọng).

Kể từ khi được giao quyền cấp trên cơ sở (2016) đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều thuận lợi hơn, nhất là trong công tác xây dựng Đảng đã chủ động hơn, quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý, góp phần hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cục và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Có thể thấy, việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở là một trong những chủ trương đúng đắn, kịp thời và cần áp dụng chính thức và nhân rộng phù hợp với từng loại, từng mô hình tổ chức cơ sở đảng.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm tại Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam; ý kiến phát biểu của đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ và các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Trưởng đoàn phát biểu kết luận: Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận các thông tin, ý kiến của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam; các đồng chí đã trao đổi, giải trình thẳng thắn, trọng tâm vào vấn đề trên cơ sở gợi mở của các thành viên Đoàn. Để có bức tranh tổng thể hơn, Đoàn yêu cầu Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải xây dựng báo cáo của Đảng ủy Bộ (với 04 tổ chức đảng trực thuộc được giao quyền cấp trên cơ sở); trong đó, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giao quyền cấp trên cơ sở và đề xuất, kiến nghị cụ thể trong thời gian tới (biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng, chức danh, chức vụ, phụ cấp, đề án vị trí việc làm; phân cấp thẩm quyền kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; phân cấp thẩm quyền cho các tổ chức đảng được giao quyền cấp trên cơ sở được xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; xét tặng giấy khen cho tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền, …”.

Đáp từ phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn và đại diện cấp ủy cấp trên, đồng chí Nguyễn Đình Việt xin hứa tiếp thu các ý kiến của các đồng chí; tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch,... của cấp ủy; ủy ban kiểm tra cấp ủy phù hợp với các quy định mới của Trung ương; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Cục; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Văn phòng Đảng uỷ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21972827
    • Online: 211