10/08/2022

Cục Hàng hải VN đang lấy ý kiến Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí cảng xanh

3 tiêu chí và loạt tiêu chuẩn

Theo Dự thảo đang được Cục Hàng hải VN lấy ý kiến, để được công nhận là cảng xanh, các doanh nghiệp cảng biển phải tuân thủ các quy định bắt buộc của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về bảo vệ môi trường.

Trong đó, đáng chú ý là việc phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện các chương trình quản lý, giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng, vận hành cảng biển... Ngoài ra, các doanh nghiệp cảng biển còn phải đáp ứng các tiêu chí cảng xanh.