20/08/2019
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng , Cầu Giấy , Hà Nội
 • Điện thoại: 84.024.37683065 (Fax : 84.024.37683058)
 • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THỨ TRƯỞNG: NGUYỄN XUÂN SANG

 • Điện thoại: (+84)024.37683061
 • Email: Sangnx@vinamarine.gov.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG: HOÀNG HỒNG GIANG

 • Điện thoại: (+84)024.37683060
 • Email: Gianghh@vinamarine.gov.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG : NGUYỄN HOÀNG

 • Điện thoại: (+84)024.37956054
 • Email: Nguyenhoang@vinamarine.gov.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG : NGUYỄN ĐÌNH VIỆT

 • Điện thoại: (+84)028.38273101
 • Email: Vietnd@vinamarine.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ KHÁC

Đăng ký tàu biền, thuyền viên : Phòng đăng ký tàu biển thuyền viên

Trưởng phòng: Vũ Khang Cường

 • Email: cuongvk@vinamarine.gov.vn
 • Tel: 84.024.37683192
 • Fax: 84.024.37683058

Công bố cảng : Phòng Công trình hàng hải

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

 • Email: tuanna@vinamarine.gov.vn
 • Tel: 84.024.37683196
 • Fax:84.024-37683058

 

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

  • Total visits: 22993527
  • Online: 248