STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
1 Quy trình Thành lập Tổ đánh giá độc lập theo quy định của Công ước STCW QT.TCCB.08
2 Quy trình Thực hiện đánh giá các cơ sở đào tạo, huấn luyện hàng hải theo Công ước STCW QT.TCCB.07
3 Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Hàng hải Việt Nam Quyết định 33/QĐ-CHHVN
4 Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.12
5 Đổi tên cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.11
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.TCCB.06
7 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.TCCB.05
8 Mô hình hệ thống Tài liệu hướng dẫn MHHT
9 Quy trình phê duyệt phương án tài sản chìm đắm Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.04
10 Quy trình giao tuyến dẫn tàu Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.03
11 Quy trình xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.02
12 Quy trình cấp Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.01
13 Quy trình đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.10
14 Quy trình đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.09
15 Quy trình chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.08

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22828219
    • Online: 169