STT Tên tài liệu Loại tài liệu Mã hiệu
1 Mô hình hệ thống Tài liệu hướng dẫn MHHT
2 Quy trình phê duyệt phương án tài sản chìm đắm Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.04
3 Quy trình giao tuyến dẫn tàu Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.03
4 Quy trình xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.02
5 Quy trình cấp Giấy chứng nhận phù hợp cảng biển Quy trình thủ tục hành chính QT.ATANHH.01
6 Quy trình đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.10
7 Quy trình đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.09
8 Quy trình chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.08
9 Quy trình công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.07
10 Quy trình công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã được phê duyệt chủ trương chuyển đổi thành cảng cạn Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.06
11 Quy trình công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.05
12 Quy trình gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.04
13 Quy trình đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.03
14 Quy trình công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.02
15 Quy trình công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng) Quy trình thủ tục hành chính QT.KCHTHH.01

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19576092
    • Online: 314