CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
31 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 3
32 Xóa đăng ký Đăng ký tàu biển 3
33 Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 3
34 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Đăng ký tàu biển 3
35 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đổi với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) Đăng ký tàu biển 3
36 Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I Đăng ký tàu biển 3
37 Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn Cảng cạn 2
38 Công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng cạn Cảng cạn 2
39 Đổi tên cảng cạn Cảng cạn 2
40 Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Cảng cạn 2
41 Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn Cảng cạn 2
42 Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Cảng biển và luồng hàng hải
43 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định qua biên giới Cảng biển và luồng hàng hải 3
44 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến Cảng biển và luồng hàng hải 3
45 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh Cảng biển và luồng hàng hải 3

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2146255
    • Online: 142